05bizarre

電子顕微鏡
タイトル:Chisai Benjo
作者:Takahashi Kaito
顕微鏡倍率:15,000倍
顕微鏡型名:SII NanoTechnology Inc./SMI2050MS2